آشنایی با سیستم های سرمایشی و گرمایشی ساختمان و روشهای نگهداری و هوشمند سازی ۳۰۵۰۰۹۶۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با سیستم های سرمایشی و گرمایشی ساختمان و روشهای نگهداری و هوشمند سازی ۳۰۵۰۰۹۶۷
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مهدی تقی زاده
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با سیستم های سرمایشی و گرمایشی ساختمان و روشهای نگهداری و هوشمند سازی