آسیب شناسی مسائل اجتماعی ۳۰۵۰۱۷۰۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آسیب شناسی مسائل اجتماعی ۳۰۵۰۱۷۰۳
 • نظری: ۴.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۴ ساعت
 • شهریه: ۴۹۶,۸۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: مرتضی قلیچ
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • امنیت عمومی و انضباط اجتماعی
 • مدیریت توسعه عدالت محور
 • سلامت اجتماعی
 • مدیریت زیست محیطی
 • جایگاه و نقش احزاب در قانون اساسی و نظام سیاسی ایران
 • راهکارهای مشارکت زنان و جوانان در اداره امور کشور
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آسیب شناسی مسائل اجتماعی
توجه! این دوره اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.