مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۳۰۵۰۴۴۰۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۳۰۵۰۴۴۰۵
 • نظری: ۸.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۸ ساعت
 • شهریه: ۴۲۰,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۵۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • مبانی مدیریت پروژه (محدوده، زمان،هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک، تدارکات و ...)
 • انواع برنامه ریزی و پروژه
 • فرآیندهای مدیریت پروژه
 • سیر تحول مدیریت پروژه
 • آشنایی با استانداردها و متدولوژی مدیریت پروژه
 • آشنایی با رویکردهای نوین مدیریت پروژه
 • آشنایی با برنامه های کامپیوتری در کنتترل پروژه
 • ورودی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • اهمیت پروژه و مدیریت کارآمد و اثربخش آن
 • جایگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت و برنامه ریزی پروژه