آشنایی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی - مدیریتی تحقق آن ۳۰۵۰۴۴۰۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی - مدیریتی تحقق آن ۳۰۵۰۴۴۰۷
 • نظری: ۸.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۸ ساعت
 • شهریه: ۴۲۰,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۵۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:

 

 • مفهوم اقتصاد مقاومتی
 • تجربیات جهانی مقاوم سازی اقتصاد
 • اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
 • ویژگیهای اقتصاد مقاومتی
 • دولت و بخش خصوصی ر اقتصاد مقاومتی
 • فرصت ها و تهدیدها در اقتصاد مقاومتی
 • شاخص های نشان دهنده برقراری اقتصاد مقاومتی
 • شباهت ها و تفاوت های اقتصاد سالم با مقاومتی
 • سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محورهای اصلی آن
 • راه کارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آشنایی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی - مدیریتی تحقق آن