آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت ۳۰۵۰۴۶۴۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت ۳۰۵۰۴۶۴۷
  • نظری: ۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲ ساعت
  • شهریه: ۹۴۵,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت