توسعه پایدار و نقش افراد جامعه ۳۰۵۰۴۶۷۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توسعه پایدار و نقش افراد جامعه ۳۰۵۰۴۶۷۶
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۶۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
این دوره از سری پودمانهای شایستگی مدیران میباشد.
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
توسعه پایدار و نقش افراد جامعه