ارتقاءسلامت اداری ومبارزه بافساد ۳۰۵۰۴۸۲۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ارتقاءسلامت اداری ومبارزه بافساد ۳۰۵۰۴۸۲۳
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۲۲۵,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
ارتقاءسلامت اداری ومبارزه بافساد