دوره مدیریت منابع انسانی ۳۰۵۰۵۲۸۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره مدیریت منابع انسانی ۳۰۵۰۵۲۸۲
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۱,۶۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره مدیریت منابع انسانی