مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) ۳۰۵۰۵۳۰۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) ۳۰۵۰۵۳۰۲
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی)