تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها ۳۰۵۰۵۶۰۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها ۳۰۵۰۵۶۰۱
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۱۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها