آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور ۳۰۵۰۵۶۴۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور ۳۰۵۰۵۶۴۹
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۶۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور