کارتیمی و مهارتهای تیم سازی ۳۰۵۰۵۶۷۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کارتیمی و مهارتهای تیم سازی ۳۰۵۰۵۶۷۸
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
کارتیمی و مهارتهای تیم سازی