کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی-امدادی ۳۰۵۰۷۳۹۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی-امدادی ۳۰۵۰۷۳۹۷
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۶۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

بخش اول :آشنایی با ساختار کلی بدن -اصول اولیه مراقبت و توانایی ارایه آن –احیای قلبی ، ریوی  - اختلالات تنفسی و ارایه مراقبت های مربوط – اختلالات قلبی و توانایی ارایه مراقبت های مربوط – انواع زخم و خونریزی و ارایه مراقبت های مربوط – فوریت های افت ناگهانی قند خون و فشار خون و راه های مقابله

بخش دوم :مهارت های حمل و انتقال مصدوم و ارایه مراقبت های مربوط – پانسمان و بانداژ- انواع جسم های خارجی و ارایه مراقبت های مربوط – مفهوم درد و ارایه مراقبت های مربوط

بخش سوم :ضربه ها و شکستگی ها و ارایه مراقبت های مربوط – مسمومیت ها و ارایه مراقبت های مربوط – آسیب های ناشی از عوامل محیطی – امداد رسانی در کودکان – امداد رسانی در اورژانس های روانی

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی-امدادی