مدیریت سبز ۳۰۵۰۷۵۴۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت سبز ۳۰۵۰۷۵۴۱
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۲۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مدیریت سبز
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.