مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی ۳۰۵۲۱۰۴۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی ۳۰۵۲۱۰۴۰
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۲,۱۶۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مفهوم تعالی سازمانی (سرآمدی سازمان)

- تفاوت سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی

- موانع تعالی سازمانی در سازمان های غیرانتفاعی

-سنجش تعالی سازمانی و مدل های مرتبط (مدل EFQM ، مدل CAF ، مدل BBC ، مدل جشنواره شهید رجایی )

- فرآیند پیاده سازی تعالی سازمانی

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی