نقش ICT در مدیریت ۳۰۵۲۲۰۰۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نقش ICT در مدیریت ۳۰۵۲۲۰۰۴
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۸۱۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
نقش ICT در مدیریت