رویکردها و فنون بهبود بهره وری در سازمانها ۳۰۵۲۲۰۱۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : رویکردها و فنون بهبود بهره وری در سازمانها ۳۰۵۲۲۰۱۰
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۵۷۶,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
رویکردها و فنون بهبود بهره وری در سازمانها