تحلیل مسائل روز اجتماعی ،فرهنگی ۳۰۵۲۲۰۱۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تحلیل مسائل روز اجتماعی ،فرهنگی ۳۰۵۲۲۰۱۶
  • نظری: ۴۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴۰ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
تحلیل مسائل روز اجتماعی ،فرهنگی