آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه ۱۴۰۱ کل کشور ۳۰۵۳۱۷۴۵

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه ۱۴۰۱ کل کشور
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه ۱۴۰۱ کل کشور ۳۰۵۳۱۷۴۵
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: اسماعیل عبدالعلی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: