قانون برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۱) ۳۰۵۳۱۷۴۶

شغلی
دوره های شغلی
قانون برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۱)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : قانون برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۱) ۳۰۵۳۱۷۴۶
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۸۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: اسماعیل عبدالعلی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: