توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) ۳۰۵۳۱۷۶۲

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان)
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) ۳۰۵۳۱۷۶۲
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: