استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 30531765

شغلی
دوره های شغلی
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 30531765
  • نظری: ۳۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۰ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: