توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری) 30532037

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری) 30532037
  • نظری: 16.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 16 ساعت
  • شهریه: 960,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد آذری ویایی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری)
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.