استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 30532050

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 30532050
  • نظری: 30.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 30 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 20
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK