مدیریت بحران های اجتماعی 30532286

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت بحران های اجتماعی 30532286
 • نظری: 4.00ساعت
 • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
 • بازدید: 0.00ساعت
 • جمع: 4 ساعت
 • شهریه: 880,000ریال
 • ظرفیت: 100
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • انواع بحرانها در جامعه و خواستگاه آنها
 • ویژگیهای بحرانهای اجتماعی
 • عنوان درونی و بیرونی موثر بر شکل گیری بحران های اجتماعی
 • علائم و شاخصه های بروز بحران در جامعه و فرآیند تکوین آن
 • آثار و پیامدهای بروز بحران در جامعه
 • مدیریت یکپارچه بحرانهای اجتماعی
 • راهبردها و تکنیک های مواجهه با بحرانهای اجتماعی و تبدیل آن به فرصت
 • نقشها و کارکردهای نهادهای مختلف
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت بحران های اجتماعی