آشنایی باروشهاوفنون کاربامدیران مافوق 30532287

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی باروشهاوفنون کاربامدیران مافوق 30532287
  • نظری: 6.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 6 ساعت
  • شهریه: 1,320,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آشنایی باروشهاوفنون کاربامدیران مافوق