دوره تفکرسیستمی درمدیریت سازمانها 30532288

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره تفکرسیستمی درمدیریت سازمانها 30532288
  • نظری: 9.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 9 ساعت
  • شهریه: 1,980,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حامد رحمانی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره تفکرسیستمی درمدیریت سازمانها