آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 30532333

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 30532333
  • نظری: 4.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 4 ساعت
  • شهریه: 520,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-جایگاه آموزش در اسناد بالادستی (سیاستهای نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری ، قانون مدیریت خدمات کشور، نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه های تحول )

-نظام آموزش کارمندان دولت

-بخشنامه ها و دستوالعمل های مرتبط با نظام آموزش کارمندان دولت

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت