معماری (فناوری اطلاعات)سازمانی 30532334

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : معماری (فناوری اطلاعات)سازمانی 30532334
  • نظری: 20.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 20 ساعت
  • شهریه: 1,820,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
معماری (فناوری اطلاعات)سازمانی