مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 30532335

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 30532335
 • نظری: 12.00ساعت
 • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
 • بازدید: 0.00ساعت
 • جمع: 12 ساعت
 • شهریه: 1,560,000ریال
 • ظرفیت: 60
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت
 • پروژه های فناوری اطلاعات
 • آشنایی با استانداردها و نرم افزار های مدیریت پروژه
توضیحات:
شغلی
دوره کارشناسان فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات