قانون کار و تامین اجتماعی 30532339

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : قانون کار و تامین اجتماعی 30532339
  • نظری: 12.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 12 ساعت
  • شهریه: 1,560,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

1-تعاریف

2-اصول و مبانی

3-مشمولین قانون کار

4-تعلیق قرارداد

5-تشکل های کارگری و کارفرمایی

6-مراجع حل اختلاف

7-حق السعی و مزد

8-شورای عالی کار

9-میزان برداشت حق بیمه اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
قانون کار و تامین اجتماعی