عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی 30532343

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی 30532343
  • نظری: 48.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 48 ساعت
  • شهریه: 3,744,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی
عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی