اصول و آداب تشریفات 30532344

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول و آداب تشریفات 30532344
  • نظری: 24.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 24 ساعت
  • شهریه: 2,184,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مفهوم، تعریف و کاربردهای تشریفات تشریفات در روابط عمومی اصول روابط با مشتری مراحل تشریفات

-آیین تشریفات در همایشها و کنرفرانس های خبری داخلی

-آیین تشریفات در همایشها و کنفرانسهای خبری داخلی

-آیین تشریفات در همایشها و کنفرانسهای خبری داخلی

-آیین تشریفات در مراسم تودیع و معارفه

-آداب و تشریفات برای مقامات درون و برون سازمانی

-بازدید مقامات ارشد نظام از سازمان

-افتتاحیه ها و بهره برداری از طرح ها

-بازدید های عمومی و تورهای سیاحتی همایشهای بین المللی

-مباحث اجرایی تشریفات و شرایط و توانمندیهای عوامل ستادی و اجرایی

-اطلاع رسانی در فرآیند تشریفات (اصول تشریفات / استقبال/ حمل و نقل/ اسکان/ پذیرایی/ بدرقه)

-اطلاع رسانی در فرآیند تشریفات (اصول تشریفات / استقبال/ حمل و نقل/ اسکان/ پذیرایی/ بدرقه)

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
اصول و آداب تشریفات