حقوق اداری 30532345

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق اداری 30532345
  • نظری: 12.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 12 ساعت
  • شهریه: 1,560,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعاریف،مفاهیم و ویژگیهای حقوق اداری

-سازمان و مراجع اداری کشور

-تکالیف و مسئو لیتهای مستخدمین عمومی

-  حقوق اجتماعی مستخدمین

-شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری

-مسئولیت مدنی و کیفری دولت ومستخدمین عمومی

-مسئولیت اداری کارمندان دولت

-نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

-حقوق اداری نوین

-نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق اداری