حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر 30532346

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر 30532346
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه: 1,040,000ریال
  • ظرفیت: 60
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر