مکاتبات اداری 30532421

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مکاتبات اداری 30532421
  • نظری: 4.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 4 ساعت
  • شهریه: 440,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمدحسین سلیمانی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
گروه دوم
مکاتبات اداری
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.