تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه 30532436

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه 30532436
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه: 880,000ریال
  • ظرفیت: 50
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آقای نجفی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
توجه! این دوره اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.