توانمندسازی فرماندهان 30532711

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توانمندسازی فرماندهان 30532711
  • نظری: 6.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 6 ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: 250
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
توانمندسازی فرماندهان