توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(آشنایی با ماموریت ها وساختار اداری دستگاه محل خدمت) 30533199

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(آشنایی با ماموریت ها وساختار اداری دستگاه محل خدمت) 30533199
  • نظری: 6.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 6 ساعت
  • شهریه: 360,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد آذری ویایی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(آشنایی با ماموریت ها وساختار اداری دستگاه محل خدمت)