توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(کارتیمی و حل مسئله) 30533201

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(کارتیمی و حل مسئله) 30533201
  • نظری: 12.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 12 ساعت
  • شهریه: 720,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(کارتیمی و حل مسئله)