مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک . 30533279

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک . 30533279
  • نظری: 8.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 8 ساعت
  • شهریه: 528,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک .