اصول و مبانی ارتباطات 30533282

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول و مبانی ارتباطات 30533282
  • نظری: 12.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 12 ساعت
  • شهریه: 1,056,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
اصول و مبانی ارتباطات