ضوابط اعمال مدارک تحصیلی صادره از سوی دانشگاههای غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی ، سازمان مدیریت صنعتی و غیره

ضوابط اعمال مدارک تحصیلی صادره از سوی دانشگاههای غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی ، سازمان مدیریت صنعتی و غیره

 

 

ضوابط اعمال مدارک تحصیلی صادره از سوی دانشگاههای غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی ، سازمان مدیریت صنعتی و غیره

۱-براساس بخشنامه شماره ۱۵۸۷۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) تمامی مدارک تحصیلی که در یکی از مقاطع تحصیلی رسمی از سوی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» با ارزش علمی و بدون ذکر کلمه «معادل» صادر شود و برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل قرار گیرد، این مدارک دارای ارزش استخدامی بوده و دستگاههای اجرایی می توانند مزایای مترتب بر آن را در وضعیت استخدامی کارمندان خود «رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)» با رعایت ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل (شرایط تحصیلی و تجربی) اعمال نمایند.

۲- مدارک و گواهینامه هایی که فاقد شرایط بند (۱) بوده و تحت عناوین آموزش عالی آزاد DBA، MB، تکمیلی، تخصصی، دوره های معادل سازی شده و ... صادر شده اند از ارزش استخدامی معادل با مقاطع تحصیلی در نظام آموزش عالی کشور برخوردار نمی باشند.

۳- براساس بخشنامه های شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ و شماره ۴۶۴/۹۱/۲۰۰ مورخ ۶/۳/۱۳۹۱ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) آن عده از کارکنان رسمی و پیمانی که در دوره های آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند با رعایت شرایط ذیل از ارزش استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه بهره مند می گردند.

۱/۳- پذیرش و شرکت در دوره های آموزشی موصوف تا تاریخ ۶/۳/۱۳۹۱ صورت گرفته باشد.

۲/۳- فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی پایه معتبر (علمی) برای مقطعی که در آن فارغ التحصیل شده اند، باشند (مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای مقاطع هم سطح کاردانی و کارشناسی پیوسته، فوق دیپلم برای مقطع هم سطح کارشناسی ناپیوسته و لیسانی برای مقطع هم سطح کارشناسی ارشد).

۳/۳- برای فارغ التحصیلان گواهینامه پایان دوره در مقطع مربوط ار سوی سازمان یاد شده صادر شده و در متن آن به صراحت هم سطح یا معادل یکی از مقاطع تحصیلی ذکر گردیده باشد. ضمناً گواهینامه هایی که از سوی نمایندگی های سازمان فوق صادر شده یا می گردد، می باید به تایید سازمان مدیریت صنعتی (تهران) برسد.

۴/۳- رشته تحصیلی فارغ التحصیل در شرایط احراز رشته شغلی فعلی مستخدم یا رشته شغلی مورد نظر برای وی پیش بینی شده باشد.