نکات مهم بخشنامه اصلاحات نظام جدید آموزش کارکنان دولت

نکات مهم بخشنامه اصلاحات نظام جدید آموزش کارکنان دولت

 

 

نکات مهم بخشنامه اصلاحات نظام جدید آموزش کارکنان دولت

 

  • دستگاه‌های اجرایی در احتساب دوره های آموزشی کارکنان برای ارتقاء در رتبه‌های شغلی، باید تاییدیه کمیتهسرمایه انسانی را ( با رعایت موارد اعلام شده در بخشنامه) اخذ نمایند.
  • دستگاه‌های اجرایی و مراکز و مؤسسات تایید صلاحیت شده موظفند برای ارائه آموزش‌های کارکنان دولت از مدرسانی که گواهینامه صلاحیت تدریس دارند استفاده کنند.
  • دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های آموزش سالانه کارمندان و مدیران را در چارچوب اهداف و راهبردهای آموزشی کارکنان دولت و بر مبنای نیاز‌سنجی با رعایت موارد پنجگانه ذیل تا پایان بهمن ماه هر سال برای سال آینده تهیه و به تصویب کمیتهسرمایه انسانی( مستقر در سازمان متبوع) برسانند:
  1. رعایت سرانه آموزشی کارمندان و مدیران
  2. تمرکز بر آموزش های سازمانی، شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردی
  3. رعایت نسبت آموزش های شغلی، مدیریتی و عمومی
  4. پیش بینی برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی و اختصاصی
  5. برنامه ریزی متمرکز برای دستگاه‌های اجرایی ملی دارای واحدهای استانی

         به استناد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس برنامه‌ریزی سالانه آموزشی و شاخص‌های سرانه ابلاغی، اعتبارات آموزشی و بهسازی منابع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه پیش‌بینی نمایند.