نکات مهم در خصوص مؤسسات آموزشی (دولتی و غیردولتی ) تائید صلاحیت شده

نکات مهم در خصوص مؤسسات آموزشی (دولتی و غیردولتی ) تائید صلاحیت شده

 

 

 

نکات مهم در خصوص مؤسسات آموزشی (دولتی و غیردولتی ) تائید صلاحیت شده :

۱-دستگاه های اجرایی مجاز به برگزاری دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت ، شغلی ، مدیران حرفه ای آموزش های فرهنگی و عمومی  صرفاً  برای کارکنان خود  می باشند و مجاز به برگزاری دوره برای کارکنان سایر دستگاههای اجرایی نمی باشند .

۲-دستگاههای اجرایی می توانند آموزشهای مورد نیاز خود را راساً و یا از طریق مراکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موسسات آموزشی غیردولتی تائید صلاحیت شده برنامه ریزی و اجرا نمایند .

۳-آموزش های مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ) صرفاً  به عهده مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور می باشد .

۴-مراکز و مؤسسات تائید صلاحیت شده ، صرفاً  مجاز به اجرای دوره های آموزشی مرتبط با حیطه و مدت زمان  تعیین شده می باشند .

۵-به استناد تبصره ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دانشگاهها مجاز به اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان دولت در حیطه هایی که دارای مجوزوگروه های آموزشی فعال می باشند، هستند و دستگاههای اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند .

۶- گواهینامه های آموزشی صادره از مؤسساتی که فاقد صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند در نظام آموزش کارکنان دولت مورد پذیرش نبوده و  قابل درج در پرونده پرسنلی و اعمال در سازوکارهای انگیزشی نمی باشد .

فهرست موسسات و آموزشگاههایی که دارای مجوز جهت برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت

در استان قزوین می باشند:

مهلت اعتبار مجوز

حیطه های دارای مجوز

نام موسسه

ردیف

۱۲/۰۳/۱۳۹۷

زبان خارجه فرهنگی 

شرکت پژوهنده علم آفرین سورنا

۱

۲۶/۱۱/۱۳۹۷

زبان خارجه فرهنگی 

شرکت ایرانیان رایانه حکیم صفرو یک

۲

۲۶/۵/۱۳۹۷

صنایع

شرکت پویا سیستم پارسیان

۳

-

  فرهنگی و اجتماعی ، دوره های آموزشی شغلی حسب ارتباط با حیطه و تخصص موضوعی مرکز جهاد دانشگاهی  

جهاد دانشگاهی

۴