گواهی‌نامه‏ های آموزشی، امتیازات و ساز و کارهای انگيزشي آموزش‏ها

گواهی‌نامه‏ های آموزشی، امتیازات و ساز و کارهای انگيزشي آموزش‏ها

 

 

گواهی‌نامه‏ های آموزشی، امتیازات و ساز و کارهای انگيزشي آموزش‏ها

 

 گواهی‌نامه‏ هاي آموزشي‌ به دو دسته زير طبقه بندي مي‌شوند:

 

۱-گواهی‌نامه‏ های نوع اول

        گواهی‌نامه‏ هایی كه‌ در پايان‌ هر يك‌ از دوره‌ها يا پودمان‌هاي‌ آموزشي‌ كوتاه‌مدت‌ به‌ شركت‌كنندگان‌ اعطا مي‌گردد.

 

۲-گواهی‌نامه‏ های نوع دوم

       گواهی‌نامه هایی که دارندگان آن می‌توانند از مزایای استخدامی نظیر فوق‌دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس، برخوردار شوند.

۲-۱- سطوح گواهینامه آموزشی نوع دوم: مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی سطح (۱) می‌باشد و گواهینامه تخصصی ـ پژوهشی سطح (۲) از نظام آموزش کارمندان دولت حذف می‌شود.

۲-۲- اعطای گواهینامه نوع دوم در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی با ارزش علمی(به عنوان مدرک پایه) و دیگر شرایط لازم صرفاً  یک بار در طول خدمت برای هر کارمند امکان‌پذیر است.

۲-۳- صدور گواهینامه‌های نوع دوم در تمام سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حد نصاب امتیاز لازم است.

۲-۴- حداکثر یک‌پنجم کل آموزش‌ها برای اخذ گواهینامه نوع دوم می‌تواند آموزش‌های عمومی و فرهنگی مصوب باشد. آموزش‌های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه های آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.

۲-۵- آموزش‌های توجیهی بدو استخدام برای گواهینامه آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.

 

 

 

 

انواع گواهینامه‌های نوع دوم

مدارک و شرایط اخذ مدرک نوع دوم

مهارتي‌

تخصصي‌

تخصصي‌ ـ پژوهشي‌ سطح يک

مدرک تحصیلی پایه

ديپلم‌ متوسطه‌

فوق دیپلم

ليسانس

حداکثر آموزش قابل قبول در یک سال

۲۰۰ ساعت

۲۰۰ ساعت

۱۶۰‌ ساعت

حدنصاب ساعات آموزش عمومی و فرهنگی

۲۴۰ ساعت

۲۰۰ساعت

۱۶۰ ساعت

حدنصاب ساعات آموزش شغلی/مدیران

۹۶۰ ساعت

۸۰۰ ساعت

۶۴۰ ساعت

کل ساعات آموزش (بدون احتساب سطح قبل)

۱۲۰۰ ساعت

۱۰۰۰ ساعت

۸۰۰ ساعت

طی آموزش در دوره‌ی زمانی حداقل (زمان انتظار )

۶ سال

۵ سال

۵ سال

تحقیقات و پیشنهادها، ابتکارات، مقالات

(با تایید کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع )

تا ۲۰۰ ساعت قابل قبول و کسر از کل

تا ۲۰۰ ساعت قابل قبول و کسر از کل

تا ۲۰۰ ساعت قابل قبول و کسر از کل

آزمون جامع

دارد

دارد

دارد

ارائه تحقیق

---

---

یک طرح در زمینه شغلی

همتراز شدن مزایای اخذ مدرک نوع دوم با مدارک دانشگاهی

کاردان

لیسانس

فوق‌لیسانس