ضوابط استفاده از عبارت " بین المللی " ، " ملّی " ،"کشوری" ، " استانی " در همایش ها و جشنواره ها

ضوابط استفاده از عبارت " بین المللی " ، " ملّی " ،"کشوری" ، " استانی " در همایش ها و جشنواره ها

 

 

 

ضوابط استفاده از عبارت " بین المللی " ، " ملّی " ،"کشوری" ، " استانی " در همایش ها و جشنواره ها

۱-تمامی عناوین سمینار ، کنفرانس ، کنگره ، گردهمایی ، سمپوزیوم ، مجمع ، جشنواره ، همایش و سایر عناوین مشابه مشمول این ضوابط می گردند.

۲-کلیه دستگاههای اجرایی مشمول موضوع ماده ۵  قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات بخش غیردولتی موظفند برای استفاده از عبارت " بین المللی " ، " ملّی " ،"کشوری" جهت برگزاری هرگونه همایش در سطح کشور ، مجوز لازم را از کارگروه ساماندهی همایش ها (مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و برای استفاده از عبارت " استانی " مجوز لازم را از شورای برنامه ریزی و توسعه استان اخذنمایند .

۳-حمایت مالی از همایش ها و یا اعزام کارکنان جهت شرکت در همایش ها از سوی دستگاههای اجرایی در صورتی امکان پذیر است که برگزارکنندگان همایش ، مجوز برپایی آن را از این معاونت دریافت نموده باشند . در غیراینصورت گواهینامه های صادرشده برای کارکنان فاقد اعتبار در پرونده پرسنلی می باشد .