تقویم دوره های آموزشی تیر و مرداد سال۹۷

تقویم دوره های آموزشی تیر و مرداد سال۹۷
تقویم دوره های آموزشی تیر و مرداد سال97

تقویم دوره های آموزشی تیر و مرداد سال۹۷

 

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱

سازماندهی(چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی)

۴

۴۸۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

ویژه مدیران

ارتقاء دانش و مهارت فراگیران در زمینه سازماندهی و استقرارساختارهای سازمانی

-تعاریف، مفاهیم و فرآیند سازمانی

-انواع محتلف ساختار و الگوهای سازمانی

-سازماندهی در عمل (هماهنگی،تقسیم کار،تفویض امور و برقراری ارتباطات سازمانی)

۲

مدیریت عملکرد

۹

۱.۰۸۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

ویژه مدیران

آشنایی فراگیران با اصول و فنون مدیریت عملکرد

-تعریف مدیریت عملکرد، مفاهیم، فلسفه و فرآیند آن

-نقش مدیریت عملکرد بر رفتار سازمانی

-شیوه های مختلف مدیریت عملکرد

-اهداف سیستم مدیریت عملکرد

۳

اقتصاد مقاومتی (۲)

۸

۹۶۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

ویژه مدیران

تسری گفتمان و ادبیات واحد بر اساس مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از قرائت های مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر در جهت تحقق این سیاست ها

-تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن

-اقتصادمقاومتی گامی موثر در تحقق قدرت ملی

-مبانی و مفاهیم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

-تشریح ۲۴ بند اقتصادمقاومتی

-تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی

-مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهای مختلف

-تبیین ساختار و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

۴

حسابداری دولتی اعتبارات هزینه

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی  حسابدار، ذیحساب،

حسابرس

فراگیران در پایان دوره قادرند کلیه عملیات حسابداری مستقل عمومی و حسابهای مستقل درآمد اختصاصی را انجام دهند.

- کلیات

-موازین و استانداردهای حسابداری دولتی

-روشهای متداول حسابداری دولتی

-مفاهیم وجوه مستقل ،حساب مستقل و گروه حساب مستقل

-گروه حساب مستقل بودجه ای

-گروه حساب مستقل دریافتها و پرداختها

-گروه حساب مستقل وجوه بازنشستگان ووظیفه بگیران ثبت عملیات درآمدهای اختصاصی و عمومی و خانه های سازمانی

-حساب مستقل سایر منابع اعتبارات هزینه

-اوراق بهادار

-آشنایی با فرمها ،دفاتر و گزارشات

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۵

حسابرسی مالیاتی

۳۴

۲.۰۴۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی  حسابدار، ذیحساب،

حسابرس، مسئول

خدمات مالی

 

آشنایی با مهارتها، استانداردها، اصول و رویه های شناخته شده حسابرسی مالیاتی با توجه به دامنه و حجم فعالیت و حدود مدارک در فرآیند رسیدگی

- مفاهیم تحول ( نوسازی یا مدرنیزاسیون ، توسعه و تغییر)

- حسابرسی عمومی

- حسابرسی مالیاتی

- حسابرسی مالیاتی شرکتها و موسسات پیمانکاری

- سایر قراردادها

- طریقه تعیین درآمد مسئول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر

- حسابرسی صورتجلسات عملکرد

- حسابرسی حساب سود و زیان (هزینه ها)

- حسابرسی ترازنامه

- حسابرسی شرکتهای خارجی و ثبت نمایندگیهای آنها در ایران

- سود درآمدهایی که مشمول مالیات نمی باشند

- مغایرتهای موجود بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی

- حسابرسی مالیاتی سازمانها

۶

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی

۳۲

۱.۵۳۶.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی  حسابدار، ذیحساب،

حسابرس، مدیر

اداری و مالی

آشنایی شرکت کنندگان با سیستمهای اطلاعاتی مدیریت جهت اعمال کنترل و نظارت دقیقتر بر نحوه پیشرفت امور در سازمان و کمک به مدیران جهت اتخاذ سیستم های اطلاعاتی

- مفاهیم تحول ( نوسازی یا مدرنیزاسیون ، توسعه و تغییر)

-مقدمه ای بر استفاده از کامپیوتر در طراحی سیستمهای اطلاعاتی

-نوع سخت افزار و حافظه های موردنیاز نرم افزار

-شبکه های اطلاع رسانی

-استفاده از سیستم کد گذاری ، انواع کد گذاری سرعت و دقت در تهیه گزارش مالی

-طراحی سیستم مکانیزه مالی

-کامپیوتر و سیستم مالی

-چگونگی پردازش داده ها

- وظایف سیستم اطلاعاتی مالی

- سیکل پردازش اطلاعات

- توسعه سیستم مالی در سازمان

-کاهش هزینه ها

-نمودار نمایش سیستم

- نمودارهای فلوچارتی، طراحی فلوچارت،رسم فلوچارت نمودار سازمانی

-چرخه های درآمد و هزینه ها و کاربرد آن در سیستم های اطلاعاتی

-جایگزین کردن سیستم طراحی یک سیستم مالی با استفاده از نرم افزارها  

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۷

قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۸

۴۸۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی  حسابدار، ذیحساب،

حسابرس، بازرس، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

آشنایی فراگیران با فرایند تصویب و ابلاغ بودجه، تعریف طرح های عمرانی و مسئول تهیه و اجرای آنها و استانداردهای لازم و موارد رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد.

- مفاهیم تحول ( نوسازی یا مدرنیزاسیون ، توسعه و تغییر) قانون بودجه سالانه کل کشور

- ابلاغ بودجه مصوب (ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه)

-طرح های عمرانی (ماده ۲۰)

- مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی (ماده۲۱)

- تهیه معیارها و استانداردهای طرح های عمرانی (ماده ۲۳)

- وجوه اعتبارات عمرانی (ماده ۳۲)

- رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد (ماده ۳۸)

- تبصره ۲۹قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

-قانون بودجه سالانه کل کشور

۸

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

۸

۴۸۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی  حسابدار، ذیحساب،

حسابرس

فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها، منابع تآمین اعتبار و تخصیص را بیان نمایند.

-آشنایی با بخشنامه بودجه

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

-تصویب بودجه

- اجرای بودجه

- نظارت بر اجرای بودجه

۹

اصول و آداب تشریفات

۲۴

۱.۴۴۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی  کارشناس و کاردان روابط عمومی

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند: اصول و روشهای تشریفات در نشست های مختلف را توضیح دهند رویداد های مختلف (بازدیدها و ...) را برنامه ریزی و اجرا نمایند

 

-مفهوم، تعریف و کاربردهای تشریفات تشریفات در روابط عمومی اصول روابط با مشتری مراحل تشریفات

-آیین تشریفات در همایشها و کنرفرانس های خبری داخلی

-آیین تشریفات در همایشها و کنفرانسهای خبری داخلی

-آیین تشریفات در همایشها و کنفرانسهای خبری داخلی

-آیین تشریفات در مراسم تودیع و معارفه

-آداب و تشریفات برای مقامات درون و برون سازمانی

-بازدید مقامات ارشد نظام از سازمان

-افتتاحیه ها و بهره برداری از طرح ها

-بازدید های عمومی و تورهای سیاحتی همایشهای بین المللی

-مباحث اجرایی تشریفات و شرایط و توانمندیهای عوامل ستادی و اجرایی

-اطلاع رسانی در فرآیند تشریفات (اصول تشریفات / استقبال/ حمل و نقل/ اسکان/ پذیرایی/ بدرقه)

-اطلاع رسانی در فرآیند تشریفات (اصول تشریفات / استقبال/ حمل و نقل/ اسکان/ پذیرایی/ بدرقه)

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱۰

آئین نگارش و مکاتبات اداری

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی کارشناس وکاردان اموراداری ، کارگزین، رئیس دفتر ، مسئول دفتر، منشی

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند اهمیت و نقش مکاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند ؛ انواع و ارکان نامه های اداری را نام ببرند و با توجه به آنها نامه های مختلف اداری را تهیه نمایند .

 

-اهمیت و نقش مکاتبات اداری

-انواع نامه های اداری و مشخصات آنها

-اجزاء و ارکان نامه های اداری

-اندازه و ابعاد نامه های اداری

-ضوابط مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه

-مراحل تهیه نامه های اداری

-ثبت،ضبط و شماره گذاری نامه ها

-سایرنوشته های اداری : بخشنامه ، صورت جلسه ،دستورالعمل و ...

-آئین نگارش : شیوه های نوشتن ،تعریف نوشتن، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله ، شکل نوشته

-ویژگی های یک نوشته خوب

-کار عملی  

۱۱

امور رفاهی کارکنان

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی کارشناس وکاردان اموراداری،کارگزین

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند ، ویژگیهای نظام رفاهی مناسب کارکنان را نام ببرند . قوانین و مقررات آئین نامه های جاری مرتبط با امور رفاهی کارکنان را توضیح دهند.

-معنا و مفهوم امور رفاهی

-اهداف رفاه کارکنان

- نقش و اهمیت امور رفاهی در بهسازی و بهره وری نیروی انسانی

- امور رفاهی در سازمانهای دولتی

- راهها و روشهای تأمین امور رفاهی کارکنان

- واحدهای اعتباری و نحوه استفاده از آنها

- ویژگیهای نظام رفاهی مناسب کارکنان

- چگونگی تدوین نظام رفاهی کارکنان

- سایر عوامل مربوط به امور رفاهی ( باشگاهها ، مهد کودک و ...)  

۱۲

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور

۴

۲۴۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

آشنایی فراگیران با فرآیند تصویب و ابلاغ بودجه ، تعریف طرح های عمرانی و مسئول تهیه و اجرای آنها و استانداردهای لازم و موارد رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد

- ابلاغ بودجه مصوب(ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه)

- طرح های عمرانی (ماده۲۰)

- مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی (ماده ۲۱)

-تهیه معیارها ، استانداردهای طرح های عمرانی (ماده ۲۳)

- وجوه اعتبارات عمرانی (ماده ۳۲)

-رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد(ماده۳۸)

-تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

-قانون بودجه سالانه کل کشور

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱۳

حقوق اموال و مالکیت (مالکیت و حق های مالی)

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی

تبیین مفهوم، عناصر و کارکردهای حق مالکیت، انواع آن و رژیم حقوقی حاکم بر ایجاد،اعمال و نقل و انتقال حق مالکیت و بهره برداری از اموال خصوصی، عمومی و دولتی

- مفهوم مال ،مالکیت و حقوق مالی دینی و عینی

-مفهوم ، مصادیق و حدود (رژیم حقوقی ) مالکیت های خصوصی

- مفهوم ، مصادیق و حدود (رژیم حقوقی ) مالکیت های عمومی و دولتی

-مفهوم ، مصادیق و حدود (رژیم حقوقی ) مالکیت های فکری

- قواعد ناظر بر سلب مالکیت خصوصی

-نظام حقوقی موقوفات

۱۴

اصول و مبانی مدیریت کتابخانه

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته شغلی کتابدار

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند، اصول و وظایف مدیریت را نام ببرند. مهارتهایی که برای مدیریت کتابخانه مورد نیاز است را نام برده و توضیح دهند . امور مربوط به کتابخانه را برنامه ریزی، نظارت و کنترل نمایند.

- تعریف و مفاهیم وظایف مدیریت

- اصول مدیریت

- کلیاتی درباره مدیریت کتابخانه و مهارتهایی که در کتابخانه برای انجام امور اجرایی لازم است

- نحوه برنامه ریزی، سازماندهی نیروی انسانی، تجهیزات و امور مالی در کتابخانه

- واحدهای کتابخانه و ارتباط بین آنها

- فعالیتهای مربوط به فرهنگ کتابخوانی

۱۵

برنامه ریزی و کنترل امور خدمات

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته شغلی مسئول خدمات اداری

آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل امور خدمات اداری

-سالن اجتماعات و آماده سازی آن

-امور رستوران

-امور نظافت

-امور باغبانی و فضای سبز

-امور آبدارخانه

-پذیرایی و تشریفات

-امور چاپ و تکثیر

-امور ماشین نویسی

-سایر امور مرتبط

۱۶

مدیریت عملیات حسابداری انبار

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته شغلی مسئول

خدمات مالی

فراگیران در پایان دوره آموزشی با نحوه عملیات حسابداری انبار و بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط آشنا می شوند .

-تعاریف و مفاهیم اساسی

-ساختار سازمانی واحد حسابداری انبار

-بخشنامه ها و دستورالعملهای واحد حسابداری انبار

-نحوه گردش کار در سیستم حسابداری انبار

-فرآیند انجام عملیات حسابداری انبار

-حسابداری موجودی کالا

-اصول نظارت برتکمیل فرمها و مدارک نگهداری موجودیها در انبار

-نحوه کنترل موجودیهای کالا در انبار

-اصول کنترل نحوه تنظیم اسناد حسابداری انبار

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱۷

آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری

۲۴

۱.۴۴۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی رئیس دفتر ، مسئول دفتر، منشی

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند از اینترنت و فابلیهای آن در انجام امور محوله استفاده نمایند.

 

 

سرفصلهای آموزشی:

- اینترنت چیست ؟

- نوارها ، آشنایی با سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز که با شبکه internet

کمک گرفتن

-جستجو کردن صفحات وب

-سرویس های موجود در internet

- آشنایی با مفهوم پستهای مرورگر (Browser)

- آشنایی با مفهوم موتور جستجو و  شناخت موتورهای جستجو در internet

- نحوه ارتباط با اینترنت و تنظیم ( Option‏) internet  explorer

- راههای اتصال به اینترنت قابلیهای استفاده از اینترنت

- دسترسی به سرویسهای اینترنت از طریق E-mail

- پست کردن و دریافت کردن پیامها

- اختصاصی کردن جستجوگر

- ویروسهای کامپیوتری

- ویروسها و ایمیل ها

- معایب اینترنت

- مراحل جستجوی مفاهیم علمی

- مقالات و کتب موضوعی مورد نظر از طریق اینترنت

- آشنایی با Outlaok Express

- منشی تلفنی ( Asmachine  و تماس تلفنی Pc2 phone)

۱۸

آموزش الکترونیکی

۲۰

۱.۲۰۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین پست آموزش

آشنایی کارشناسان با مبانی علمی ، ابعاد، مدل ها و راهبردهای آموزش الکترونیکی به منظور مدیریت و راهبری برنامه های آموزش کارمندان به شیوه غیرحضوری

- تعاریف و مفاهیم

-تفاوت آموزش الکترونیکی با یادگیری الکترونیکی

-اصول و مبانی پداگوژی و تئوری های یادگیری در آموزش الکترونیکی

-مدلها و راهبردهای آموزش الکترونیکی

-اصول و مدلهای طراحی آموزش الکترونیکی

-تعامل و انواع آن در آموزش الکترونیکی

-اصول تولید محتوای آموزش الکترونیکی

-سیستم های مدیریت یادگیری و سیستم های محتوای یادگیری در آموزش الکترونیکی

-مدیریت و راهبری آموزش الکترونیکی در سازمان ها

-چشم انداز و آینده آموزش الکترونیکی مزایا و معایب  

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱۹

ARCGIS  مقدماتی

۳۶

۲.۱۶۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی آمار موضوعی، کاردان و کارشناس برنامه و بودجه

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با مبانی اولیه این دوره آشنا خواهند شد و می توانند از آن استفاده نمایند .

-یادگیری GIS از طریق انجام یک پروژه مکان یابی به صورت کاملا کاربردی با داده های استاندارد ESRI
-آشنایی با ARC Map , ARC Catalog, ARC Toolbox
-انتخاب کاربری های مناسب ، ایجاد حریم ، انتخاب از طریق مکان و جدول ،آماده سازی نقشه های نهایی،انتقال مکانی نقشه کاغذی اسکن شده به مختصات صحیح و رقومی سازی آن و ...
-اجرای دستورات از خط فرمان
-مدل سازی از طریق Model builder ،آشنایی با تفاوت نسخه های ArcInfo, ArcEditor ArcView    و ...

۲۰

ARCGIS  پیشرفته

۳۶

۲.۱۶۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته های شغلی آمار موضوعی،کاردان و کارشناس برنامه و بودجه

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با مبانی پیشرفته این دوره آشنا خواهند شد و  می توانند از آن استفاده نمایند .

 

سرفصلهای آموزشی:

-مقدمه ای بر Spatial Analyst در ArcGIS و آشنایی سریع با آن

-مدلسازی مشکلات مکانی

-شناخت داده های رستری

-شناخت مدلسازی بر مبنای پیکسل (Cell-Base)

-ایجاد نقشه های مسافت (Mapping Distance)

-تنظیمات محیط آنالیز

-اجرای آنالیز مکانی و همپوشانی برای site selection

-ایجاد نقشه های تراکم (Mapping Density)

-روشهای درونیابی (اینترپولاسیون) در رستر جهت ایجاد سطوح رستری

-اجرای آنالیزهای رویه(Surface) شامل محاسبات آماری بر اساس پیکسل منطقهای و پیکسلهای همسایه

-طبقه بندی مجدد (Reclassify)

-تبدیل رستر به بردار و بالعکس   

-تهیه نقشه های شیب (Slope)، جهت شیب (Aspect) و سایه روشن (Hillshade)

-آنالیز View Shed (میدان دید)

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۲۱

ISMS  (سیستم مدیریت و امنیت اطلاعات)

۲۰

۱.۲۰۰.۰۰۰

شغلی ویژه شاغلین رشته  شغلی

فن آوری اطلاعات

آشنایی مدیران و کارشناسان شاغل در حوزه فن آوری اطلاعات با سیستم های مدیریت و امنیت اطلاعات

- تشریح الزامات، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

-ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

- مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

- مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات

- اندازه گیری اثربخشی امنیت اطلاعات

- تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT)

- آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC)

۲۲

کارآفرینی

۶

۳۶۰۰۰۰

عمومی ویژه کارشناسان دستگاههای اجرایی

شرکت کنندگان در پایان دوره با اصول و مبانی علمی کارآفرینی ، راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی و مؤلفه های تأثیر گذار بر کارآفرینی آشنا خواهند شد

-مفاهیم و مبانی نظری کارآفرینی

-کارآفرینی و نقش آن در محل مسئله و خلاقیت

-کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین

-کارآفرینی و برنامه های کسب و کار

-کارآفرینی ، بهبود شیوه های مدیریتی و ارزش آفرینی در سازمان

-مدیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی

-راهکارهای توسعه کارآفرینی

-کارآفرینی و فناوری اطلاعات

-کارآفرینی و توسعه بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط

- فرصت ها و چالش ها ی پیشروی کارآفرینی

۲۳

آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

۸

۴۸۰.۰۰۰

عمومی ویژه کارشناسان دستگاههای اجرایی

فراگیران در پایان دوره: -انواع حوادث طبیعی و غیر مترقبه و ویژگیهی های این گونه حوادث و نحوه تقسیم بندی آنها آشنا خواهند شد.-راههای مناسب امداد رسانی و کاهش تلفات و نحوه پناه گرفتن در هر یک از حوادث طبیعی و غیر مترقبه آشنا خواهند شد.

-تعریف حوادث طبیعی و غیر مترقبه

-تعریف زلزه، سیل و ...

-تعریف اصطلاحات کانون زلزله، گسل، اشتقاق قاره، کمربند زلزله و ...

-طبقه بندی زمین لرزه ها و خظرات ناشی از هر کدام

-امواج و کانون زمین لرزه

-شدت زمین لرزه و دور بازگشت آن

-عوامل مؤثر در ایجاد خسارت زمین لرزه

-راههای مناسب امداد رسانی و کاهش تلفات در زمین لرزه

-نحوه پناه گرفتن به هنگام زمین لرزه و دیگر حوادث غیر مترقبه

-تعریف سیل و عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده

-نحوه پناه گرفتن به هنگام سیل و امداد رسانی

-راههای تقلیل خسارت سیل

-روشهای مقابله با جریان سیل

-حرکت در دامنه ها و شکل های مختلف آن و رسوبات

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۲۴

راهنمای سفیران سلامت(زیج مراقبتی)

۶

۳۶۰.۰۰۰

عمومی ویژه کارشناسان دستگاههای اجرایی

افزایش سطح دانش و اطلاعات کارمندان نسبت به شاخص های سلامت و اصول خود مراقبتی

- مفهوم سلامت ، پرسشنامه سنجش سلامت

-آزمون سلامت روان و اعتماد به نفس در استرس ، برنامه عملیاتی برای ارتقای سلامت روان

-تشخیص افسردگی ، برنامه عملیاتی برای حل مشکل اعصاب و روان

-آمادگی برای فعال تر شدن

-رژیم غذایی سالم

-آمادگی برای کاهش وزن

-توانمندی در روابط عاطفی

-سلامت جنسی

-شناخت نشانه های سرطان ،

-شناخت نشانه های بیماریهای مقاربتی و عفونت ها

-تست تشخیص اعتیاد

-حفظ و ارتقای ایمنی در خانه

-استفاده از خدمات بهداشتی به نحو مطلوب

-آزمایش های پزشکی چرا و چگونه ؟

-سالمندی

۲۵

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها (عموم کارکنان)

۸

۴۸۰.۰۰۰

عمومی ویژه کلیه کارکنان

آشنایی فراگیران با مباحث اولیه  مرتبط با شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها

- آشنایی با فضای سایبری، انواع تهدیدات سایبری، آشنایی با پلیس فتا

- امنیت، حفاظت و نگهداری اطلاعات فناوری های احراز هویت

 

  توضیحات :

  1. شهریه اعلام شده براساس تعرفه اعلام شده از سوی مرکز آموزش مدیریت کشور می باشد.

 

  1. دستگاههای اجرای می توانند درخواست خود را حداکثر تا  ۱۰/۰۴/۹۷ به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ارسال نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره ۳۳۳۲۰۰۸۷ الی ۸۸ واحد آموزش تماس حاصل نمایند .

۳-دستگاههایی که اقدام به معرفی حداقل ۲۰ نفر در یک دوره نمایند ، از  ۱۰ تا ۱۵درصد تخفیف برخوردار خواهند شد .