تقویم دوره های آموزشی شهریور ماه سال۹۷

تقویم دوره های آموزشی شهریور ماه سال۹۷
تقویم دوره های آموزشی   شهریور سال97

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم دوره های آموزشی   شهریور سال۹۷

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

۱۲

۱.۴۴۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

ارتقاء دانش و مهارت فراگیران در زمینه فنون، تکنیکها و شیوه های سنجش و ارزیابی عملکرد

-تعاریف، سبکها و روشهای کنترل و نظارت-اهمیت و ضرورت سنجش و ارزیابی عملکرد-فرآیند سنجش و ارزیابی عملکرد-تعیین اهداف، معیارها و شاخص های استاندارد برنامه / عملیات-تطبیق شاخص های استاندارد با نتایج برنامه ها-شناسایی انحرافات، تدوین گزارشهای ارزیابی و ارائه برنامه های اصلاحی

۲

فنون اداره جلسات

۶

۷۲۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

ارتقاء دانش و مهارت فراگیران در زمینهفنون و شیوه های اداره جلسات

-چرا جلسات را اداره کنیم؟-چگونه  راه حل های برابر پیدا کنیم؟-چگونه می توانیم یک مجری خوب جلسه باشیم؟-چه مواقعی باید تشکیل جلسه دهیم؟-چگونگی حل مساله در گروه؟-چگونه می توان روش تعاملی را در سازمان معرفی نمود؟

۳

سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)

۹

۱.۰۸۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

آشنایی فراگیران با کارکردهای سیستم های اطلاعاتی در سازمان

-نقش و جایگاه MIS در تصمیم گیری مدیران-نقش خروجی MIS در حرکت به سمت خروج تصمصم گیری سنتی-جایگاه MIS در مجموعه سیستمهای اطلاعاتی-ارتباط سیستمهای اطلاعاتی با سایر سیستمهای موجود در سازمان-نقش شبکه ها در استفاده از یکپارچگی اطلاعات در سازمان-تکنیکهای پیاده سازی و ثبت MIS-معرفی اجمالی تکنیکهای طراحی MIS-مفاهیم و اصول طراحی

۴

مدل های تعالی سازمانی در دولت وبخش عمومی

۶

۷۲۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

آشنایی فراگیران با مدل های تعالی سازمانی

-مفهوم تعالی سازمانی (سرآمدی سازمان)- تفاوت سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی- موانع تعالی سازمانی در سازمان های غیرانتفاعی-سنجش تعالی سازمانی و مدل های مرتبط (مدل EFQM ، مدل CAF ، مدل BBC ، مدل جشنواره شهید رجایی )- فرآیند پیاده سازی تعالی سازمانی

۵

کارآفريني سازماني

۶

۷۲۰.۰۰۰

بهبود مدیریت

ارتقاء سطح دانش فراگیران در زمینه مباحث مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی

- مفهوم و انواع کارآفرینی (فردی و سازمانی) و تفاوت آنها- چارچوب و ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی

-مدل های کارآفرینی سازمانی-عوامل و موانع کارآفرینی سازمانی-راهکارهای غلبه برموانع کارآفرینی سازمانی-عوامل تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی- ویژگی های سازمانهای کارآفرین- تفاوت سازمان های کارآفرین با سازمان های محافظه کار- کارآفرینی در سازمان های دولتی

۶

تنظیم قراردادها

۸

۴۸۰.۰۰۰

شغلی - شاغلین رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب،

حسابرس، بازرس، مدیر

اداری و مالی،مسئول

خدمات مالی و سایر عناوین مشابه

آشنایی فراگیران با انواع قراردادهای داخلی و ارتقاء مهارت و توانایی آنان در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای داخلی با توجه به شرایط و متون آنها

-شناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفی-ضوابط لازم الرعایه در تنظیم قراردادها-قراردادها در قانون مدنی-شرایط اساسی برای صحت قراردادها-طرفین قرارداد

-قراردادهای خرید، حمل و نقل ، پیمان مدیریت و غیره-نحوه عقد و مبادله قرارداد ، نحوه صدور الحاقیه و اصلاحیه -شرایط اساسی برای صحت قراردادها-شکل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد-مبلغ، مدت وموضوع قرارداد-بیمه و ضمانت در قرارداد-حوادث قهری و غیرمترقبه در قراردادها

-آثار قراردادها-انحلال قراردادها-ارائه چند نمونه قرارداد(عملی)

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۷

حسابرسی (۱)

۲۴

۱.۴۴۰.۰۰۰

شغلی-شاغلین رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب،

حسابرس ، بازرس

و سایر عناوین مشابه

فراگیران در پایان دوره آموزشی با استانداردهای حسابرسی، ارزیابی کنترل داخلی، ماهیت اسناد و مدارک، استفاده از نحوه نمونه گیری آماری و نحوه برنامه ریزی کار حسابرس آشنا می شوند

- سیر تکامل حرفه حسابرسی در ایران-جایگاه حسابرسی در سازمان-انواع حسابرسان-عوامل محیطی مؤثر بر دوره عمل حسابداری-اشتباهات ممکن در تنظیم صورتهای مالی و خطرات ناشی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده-استاندارهای حسابرسی-ضوابط و موازین حسابرسی

۸

گرافیک و صفحه آرایی

۴۵

۲.۷۰۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند : انواع محصولات انتشاراتی را به شکل مناسب ، زیبا و هدفدار به مخاطب ارائه نمایند .

-تعریف گرافیک و اهمیت کاربرد آن در دنیای امروز-بررسی تاریخچه گرافیک و سیر تحول آن در جوامع تا به امروز- الفبای گرافیک-بیان و ارائه از طریق تصویر-الفبای فرم و مبحث رنگ- ظاهر ، ساخت و تشکیلات در بیان تصویری-اندازه ، مقدار و جهت ، تقسیم و موقعیت در هنر گرافیک-پرسپکتیو ، طراحی گرافیک ، روشها و تجزیه و تحلیل-اندازه و انواع حروف-گراور سازی و کلیشه سازی-نقش گرافیک در ایران-انتقال پیام در وسائل ارتباط جمعی

۹

نیازسنجی آموزشی در سازمان ها

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس وکاردان اموراداری، کارگزین،آموزش و سایر عناوین مشابه

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند : با استفاده از روشها و الگوهای نیازسنجی ، نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نمایند .

-مقدمه ، نگرش استراتژیک به آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رویکردهای علمی و کاربردی به مراحل و فرآیندهای آموزش-نیازسنجی آموزشی ( مفهوم نیاز ، منابع نیاز آموزشی ، طبقه بندی نیازهای آموزشی ، اصول نیازسنجی ، انواع نیاز سنجی ، حوزه های اصلی نیاز سنجی در سازمانها )- الگوهای نیازسنجی آموزشی ، روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی- اولویت بندی نیازهای آموزشی- ارائه یک الگوی کاربردی جهت نیازسنجی آموزشی در سازمانها

۱۰

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و

دستورالعمل های اجرایی آن

۳۴

۲.۰۴۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس وکاردان اموراداری، کارگزین و سایر عناوین مشابه

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند ، اصول و روشهای تجزیه و تحلیل شغل را توضیح دهند

-تجزیه و تحلیل شغل : تعریف و اصول ، عوامل تشکیل دهنده شغل ، گروه بندی مشاغل ، چگونگی انتخاب عنوان شغل ، شرح شغل و اصول تهیه آن-روشهای طبقه بندی مشاغل : (روش درجه بندی ، روش مقایسه عوامل ، روش امتیازی و غیره طرح طبقه بندی مشاغل جاری : تشریح و تفسیر محتوای طرح – ویژگیهای رسته های مختلف طرح ارزیابی مشاغل مدیران – طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی – طرح های طبقه بندی مشاغل هنرمندان ، معلمان و پزشکان ، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( رسته های نه گانه )- آشنایی با قوانین و مقررات فصل هشتم و دهم قانون مدیریت خدمات کشوری- آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، آئین نامه تغییر طبقه و رتبه مستخدمین رسمی و ثابت ، آشنایی با سازمانهای غیر مشمول مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی خاص آن ، آشنایی با مشاغل مشمول قانون کار .- دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط

۱۱

حقوق تامین اجتماعی۱

"بیمه اجباری تامین اجتماعی"

۶

۳۶۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی و سایر عناوین مشابه

آشنایی با مقررات بیمه اجباری تامین اجتماعی

-مفهوم بیمه اجتماعی و تفاوت آن با بیمه های بازرگانی-بیمه اجتماعی پایه و تکمیلی-اجباری بودن بیمه و احکام و آثار آن-میزان حق بیمه-مدیریت و مسئولیت در پرداخت حق بیمه-نحوه وصول حق بیمه و تضمینات آن-مشمولین بیمه اجباری تامین اجتماعی-سایر احکام ناظر به بیمه اجباری تامین اجتماعی

۱۲

حقوق تامین اجتماعی۲

"بیمه حرف و مشاغل آزاد"

۲

۱۲۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی و سایر عناوین مشابه

آشنایی با مقررات بیمه مشاغل آزاد

-بیمه اختیاری تامین اجتماعی-ارائه بیمه به صورت اختیاری-بیمه حرف و مشاغل آزاد-میزان حق بیمه و چکونگی وصول آن-مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد-مزایای بیمه حرف و مشاغل آزاد-سایر احکام ناظر به بیمه حرف و مشاغل آزاد

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱۳

حقوق تامین اجتماعی۳

"بیمه های مکمل "

۳

۱۸۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی و سایر عناوین مشابه

آشنایی با مقررات حاکم بر بیمه های مکمل

-بیمه پایه – بیمه تکمیلی – بیمه مضاعف-بیمه های اجتماعی تکمیلی-بیمه های درمانی تکمیلی

-نقش سازمانهای بیمه اجتماعی در بیمه های تکمیلی-نقش بیمه های بازرگانی در بیمه های تکمیلی

-دولت و بیمه های تکمیلی

۱۴

حقوق تامین اجتماعی۴

"بیمه خدمات اداری "

۴

۲۴۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی و سایر عناوین مشابه

شناخت قواعد و مقررات حقوقی بیمه خدمات درمانی

-بیمه درمان (مفهوم و قلمرو)-سهم بیمه درمانی در قانون تامین اجتماعی-مشمولین بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی-بیمه همگانی خدمات درمانی-بیمه کارکنان دولت-بیمه روستائیان و عشایر-بیمه مستمندان و سایر اقشار-شورای عالی خدمات درمانی و ظایف آن-نظام ارجاع و پزشک خانواده و نقش بیمه های درمانی

۱۵

حقوق تامین اجتماعی۵

"قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری "

۸

۴۸۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی و سایر عناوین مشابه

شناخت قوانین و مقررات حاکم بر بازنشستگی کشوری

-بازنشستگی کشوری و ارتباط آن با حقوق استخدامی-بازنشستگی عادی و مشمولین آن

-بازنشستگی پیش از موعد و انواع آن-کسور بازنشستگی چگونگی وصول آن-هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران-حقوق وظیفه و مشمولین دریافت آن

۱۶

حقوق تامین اجتماعی۶

"بیمه بیکاری "

۲

۱۲۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی و سایر عناوین مشابه

شناخت قواعد و مقررات مربوط به بیمه بیکاری

-مشمولین قانون بیمه بیکاری-مفهوم و قلمرو بیمه بیکاری-حق بیمه-شرایط برخورداری از مقرر بیمه بیکاری

۱۷

طراحی صفحات وب

۴۲

۲.۵۲۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته  شغلی آمار موضوعی

فراگیران در پایان دوره قادرند:

عناصر و گونه های مختلف HTML و DHTML  را بیان نمایند. نحوه ایجاد صفحات WEB در HTML را توضیح دهند. جداول و لیستهای موردنیاز را طراحی و ایجاد نمایند. نحوه نصب و راه اندازی PHP و ایجاد HTML را توضیح دهند.

 

- قسمتهای مختلف HTML  و DHTML-گونه های مختلف طراحی صفحات WEB به کمک HTML

- توانایی های html و   DHTML- نحوه ایجاد یک وب- ساماندهی صفحه با استفاده از جداول و لیست ها-برقراری ارتباط WEB با انواع فرم ها-جمع آوری اطلاعات از طریق فرمها-مقدمه ای بر PHP (طریقه نصب و راه اندازی ، انواع تغییرها و ...)-طریقه ایجاد HTML-پایگاه اطلاعاتی در PHP

-انواع دستورالعمل ها در PHP

۱۸

روش تحقیق

۳۲

۱.۹۲۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های  شغلی آمار موضوعی، کاردان و کارشناس برنامه و بودجه و سایر عناوین مشابه

انتظار می رود فراگیران در پایان دوره بتوانند: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوزه فعالیتهای سازمان را توضیح دهند – اصول، فرایند و انواع طرحهای پژوشی را شرح دهند – یک سطح تحقیقی را انتخاب، اجرا، تحلیل و گزارش نمایند.

-ماهیت روش علمی تحقیق، مراحل روش علمی، بیان مسئله، گزاره های مساله (هدفهای، فرضیه ها و سوالهای تحقیق)، ضرورت و اهمیت تحقیق و کاربرد آن-متغیرها و مقیاسهای اندازه گیری

-بررسی پیشینه تحقیق-دسته بندی تحقیقات ( برحسب هدف، بر حسب نحوه گردآوری داده ها)

-تحقیق توصیفی و انواع آن – تحقیق آزمایشی و انواع آن-ابزارهای اندازه گیری در تحقیق _پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و ...)-مقیاسهای اندازه گیری (اسمی، فاصله ای و ...)-قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی و روایی)-جامعه و نمونه تحقیق، روشهای نمونه گیری – تعیین حجم نمونه-داده های کیفی و تحلیل آنها-داده های کمی و تحلیل آنها-تدوین گزارش تحقیق (کاربرد گزارش تحقیق، انواع گزارش تحقیق، مراحل تدوین گزارش تحقیق)

ردیف

عنوان پودمان / دوره

مدت دوره (ساعت)

شهریه

( به ریال )

نوع دوره و مخاطبان

هدف دوره

سرفصل دوره

۱۹

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

۸

۴۸۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های  شغلی مسئول خدمات اداری، مدیراداری و مالی و سایر عناوین مشابه

کسب دانش به منظور تامین وسایل رفاهی کارکنان در محل کار جهت افزایش کارآیی آنان

- مزایا و خدمات پرسنلی-اهمیت و ارزش حفظ صیانت کارکنان-برنامه های بهداشت ایمنی-ضرورت و اهمیت توجه به شرایط فیزیکی محیط کار

۲۰

نظارت مالی

۶

۳۶۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته های  شغلی مسئول خدمات اداری، مدیراداری و مالی و سایر عناوین مشابه

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی قادرند بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و اجرای ماده ۹۱ نظارت نمایند.

-نحوه اعمال نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از طریق ذیحساب-چگونگی اجرای ماده ۹۱ قانون محاسبات در صورت تشخیص ذیحساب مبنی بر دستور خرج رئیس دستگاه اجرایی خارج از چارچوب قانون و مقررات مالی

۲۱

تحلیل و طراحی سیستم

۱۶

۹۶۰.۰۰۰

شغلی- شاغلین رشته  شغلی فن آوری اطلاعات

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژی مطرح توسعه سیستم

-آشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها-آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها-آشنایی با زبان های مدل سازی تولید نرم افزار-اصول و مبانی شبکه

۲۲

پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی

۱۶

۹۶۰.۰۰۰

عمومی

افزایش آگاهی، اصلاح نگرش و ارتقای مهارت کارمندان دولت در زمینه پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی

-کلیات بیماریهای غیر واگیر-تغذیه نامناسب-فعالیت های بدنی ناکافی-مصرف دخانیات-فشار خون بالا

-دیابت قندی-فشار روانی (استرس)

۲۳

تربیت بدنی و آمادگی جسمانی

۴

۲۴۰.۰۰۰

عمومی

فراگیران در پایان دوره با اهمیت و نقش ورزش در سلامتی جسمانی و روانی و نحوه برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب آشنا خواهند شد.

-نقش ورزش در تندرستی و سلامتی افراد، خانواده و جامعه-فعالیت ها و برنامه های افزایش قابلیت های جسمانی-فاکتورهای آمادگی جسمانی عمومی-استقامت-انعطاف پذیری-قدرا و ترکیب بدن-فاکتورهای آمادگی جسمانی اختصاصی-سرعت-توان چابکی-عکس العمل-تعادل-هماهنگی-فعالیت های آمادگی قلبی، تنفسی و عضلانی

۲۴

آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین

۱۲

۷۲۰.۰۰۰

عمومی

تربیت نیروی انسانی مومن ، بصیر و توانمند در نظام اداری

-مقدمه و ضرورت اجرای طرح صالحین-اهداف و اهمیت طرح صالحین-ساختار کلی طرح صالحین

-سیاستهای طرح صالحین-رهنمودها و مبانی طرح صالحین از منظر مقام معظم رهبری-تعاریف(استاد، سرمربی و ...)-ارتباط ارکان طرح صالحین-حلقه های تربیتی طرح صالحین

۲۵

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی امدادی

۸

۴۸۰.۰۰۰

عمومی

فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود : با ساختار کلی بدن و ویژگی های مختلف آن آشنا شده و مسایل عام مبتلا به هر یک از آنها را توصیف کنند-انواع اقدامات پزشکی، امدادی و کمک های اولیه و مراقبت های لازم جهت کنترل صدمات احتمالی به موقع انجام دهند .

بخش اول :آشنایی با ساختار کلی بدن -اصول اولیه مراقبت و توانایی ارایه آن –احیای قلبی ، ریوی  - اختلالات تنفسی و ارایه مراقبت های مربوط – اختلالات قلبی و توانایی ارایه مراقبت های مربوط – انواع زخم و خونریزی و ارایه مراقبت های مربوط – فوریت های افت ناگهانی قند خون و فشار خون و راه های مقابله

بخش دوم :مهارت های حمل و انتقال مصدوم و ارایه مراقبت های مربوط – پانسمان و بانداژ- انواع جسم های خارجی و ارایه مراقبت های مربوط – مفهوم درد و ارایه مراقبت های مربوط

بخش سوم :ضربه ها و شکستگی ها و ارایه مراقبت های مربوط – مسمومیت ها و ارایه مراقبت های مربوط – آسیب های ناشی از عوامل محیطی – امداد رسانی در کودکان – امداد رسانی در اورژانس های روانی

 

   

   توضیحات :

  1. شهریه اعلام شده براساس تعرفه اعلام شده از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در سال ۱۳۹۶ بوده و هیچگونه افزایشی در سال جاری ندارد.

 

  1. دستگاههای اجرای می توانند درخواست خود را حداکثر تا ۳۰/۵/۱۳۹۷  به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ارسال نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره ۳۳۳۲۰۰۸۷ الی ۸۸ واحد آموزش تماس حاصل نمایند .

۳-دستگاههایی که اقدام به معرفی حداقل ۲۰ نفر در یک دوره نمایند ، از  ۱۰ تا ۱۵درصد تخفیف برخوردار خواهند شد .