تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت ابلاغ شد

تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت ابلاغ شد
شهریه  دوره های آموزشی

طی ابلاغیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ، تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد.  براساس این ابلاغیه ، میزان شهریه به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

شهریه  دوره های آموزشی

توضیحات:

۱-شهریه دوره های مورد درخواست سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود ، در مرکز استان برابر با شهریه دوره های مذکور(مندرج در جدول فوق ) و در شهرستان ها ، معادل یک و نیم (۱/۵) برابر آن است .

۲- شهریه دوره های مورد درخواست سازمان های محلی غیردولتی  که به صورت اختصاصی برگزار شود ، در مرکز استان معادل یک و نیم (۱/۵) برابر شهریه دوره های مذکور (مندرج در جدول فوق ) و در شهرستان ها ، معادل (۲) برابر آن خواهد بود .

۳-شهریه دوره های غیرحضوری که براساس استانداردهای مربوطه برگزار می شود ، ۶۵ درصد دوره های حضوری است.

۴-کلیه موسسات آموزشی استان قزوین که دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت  از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین می باشند ، موظف به رعایت تعرفه مذکور می باشند .